ANADOLU ANKARA TURİZM İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1 – Derneğin adı : “ANADOLU ANKARA TURİZM İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ” dir. Kısa şekli ATİD’dir. DERNEĞİN MERKEZİ: Madde 2 – Derneğin Merkezi ANKARA’dır. DERNEĞİN AMACI: Madde 3 – Kültür ve Turizm alanında faaliyet gösteren müteşebbislerin mesleki ilişkilerinde, mevzuat çerçevesinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, Kültür ve turizm alanında kurulmuş ve kurulacak olan Kültürel ve turistik tesislerin verimli ve ahenkli çalışmasına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek amacıyla yurt çapında faaliyette bulunmak, Bu amacın gerçekleştirilmesi için Atatürk İlkelerinin yaşatılması Demokratik ve Laik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi asıldır. DERNEĞİN FAALİYET KONULARI: Madde 4- Derneğin faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir. a) Aynı gayede çalışan ancak, yurdumuzun doğal şartları itibariyle birbirinden uzak ve kopuk kalmış olan müesseseleri bir araya toplamak birlik ve beraberliği temin etmek. b) Kültür ve Turizm sektörünün kendi içinde veya direkt ve endirekt ilişkisi bulunan diğer sektörler arasında organizasyon, koordinasyon, işbirliği ve irtibatı sağlamak. c) Üyelerin genel problemlerinin halli yolunda çaba sarfetmek. d) Kollektif pazarlama çalışmalarına girişmek. e) Kurulmuş, Kuruluş halinde veya henüz proje safhasında bulunan Kültürel ve Turistik tesislerin ihtiyaçlarına cevap verecek finansman kaynaklarını araştırmak, yeni kaynaklar teminine gayret sarfetmek, adil, dağıtım prensipleri tespit, empoze ve temin etmek. f) Genel Kültür ve Turizm politikası tespitinde çalışmalar yapmak, genel politikayı günün şartlarına uydurmak, Kültür ve turizme doğrudan doğruya veya dolaylı olarak katkıda bulunan Kamu sektörü veya özel sektöre ait her türlü teşkilatlarda üyelik veya temsilcilikler sağlayarak üyelerinin temel haklarını ve derneğin görüş ve ilkelerini savunmak. g) Kültür ve Turizm endüstrisi ile ilgili olarak etüd, araştırma ve envanterler yapmak, yaptırmak ve diğer kuruluşların bu gibi çalışmalarına katılmak. h) Kültür ve Turizmin yan endüstrisini teşvik etmek. ı) Kültür ve Turizm yan endüstrisinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmasına yardımcı olmak. i) Kültürel ve turistik tesislerin kalitesi, işçi ve müşteri akımı konularında üyeler arasında bir otokontrol sistemi geliştirmek. Müesseseler arasında haksız rekabet ve personel akımını düzenleyecek tedbirleri almak. k) Üyelerin fiyat politikalarını tayin, tanzim ve tespite yardımcı olmak. l) Kâr gayesi gütmeksizin gerekli malzeme ve ihtiyaç maddelerinin iç ve dış piyasadan temini ve lüzumu halinde tevziini doğrudan ve dolayısıyla sağlamak ve icabında bununla ilgili kuruluşları bilfiil işletmek veya bunlara iştirak etmek. m) Kültür ve Turizm mevzuatı, yönetim, verimlilik, beşeri ilişkiler, iş değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda kurs, seminer, konferans, açık oturum ve benzeri toplantılar tertiplemek ve tertiplenenlere katılmak. Ülkenin Kültür ve Turizm varlığına katkıda bulunacak kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, yardımda bulunmak ve teşvik etmek. n) Mevzuat hükümleri dairesinde amacıyla ilgili olarak gazete, dergi, kitap gibi periyodik olan veya olmayan yayım faaliyetleri yapmak ve işler için gerekli basın tesisleri kurmak. o) Üyelerinin yararlanmaları için kütüphane, sağlık ve spor tesisleri kurmak. ö) Üyelerinin mesleki eğitim bilgi ve tecrübelerinin yükseltilmesi için çalışmak. p) Kültür, turizm, iş hukuku ve sosyal sigortalar kanunu gibi konulara ait sosyal mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile yakından ilgilenmek, görüş ve düşüncelerini duyurmak. r) Üyeleri arasında çıkacak uyuşmazlıkları, uzlaştırıcı sıfatıyla veya hakim yoluyla çözümlemek için teşebbüs ve faaliyette bulunmak. s) Derneğin amaç ve konusunun gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre irtifak hakkı tesis etmek satmak kiralamak veya kiraya vermek ve bu muamelelerle ilgili olarak taşınmazlarını ipotek etmek, başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar üzerinde rehin ve ipotekler kabul ve tesisi etmek. Gereğinde bu ipotekleri fekketmek, mevzuat ile sınırlı olmak üzere her türlü hukuki tasarrufta bulunmak. ş) Kişisel ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarda, üyelerinde yardımcı olmak. t) Dernek amacına giren konularda projeler hazırlayarak Avrupa Birliği ve UNESCO gibi Uluslararası kuruluşlar ve Ulusal kuruluşlardan destek ve hibe almak. Dernekler Kanununun 5. Maddesi uyarınca uluslararası faaliyetlerde bulunmak. u) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütmek. Benzer amaçlı diğer dernek ve kuruluşlarla işbirlikleri oluşturmak. ü) Üyelerine mesleki bilgi ve kendi aralarında iletişim sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi, gazete yayınlamak ve radyo, tv’de yayın yapmak. v) Dernek yaptığı çalışmalar, düzenlediği toplantılar, yayınladığı bülten, kitap ve dergiler, radyo ve televizyon gibi her türlü medya aracılığıyla üyelerine ve kamuoyuna duyurmak. y) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, her türlü fuar, festival, kongre organizasyonu gerçekleştirmek ve fuar, festival, kongre organizasyonlarında bulunmak. z) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, süreli-süresiz her türlü dergi çıkartmaya. KURUCU ÜYELER: Madde 5- Derneğin Kurucu Üyeleri Şunlardır. Adı Soyadı Tabiyeti Baba Adı Doğum Tarihi Mesleği Tekin Ertan T.C Ali Haydar Ankara 1940 Turizmci Beylan Öz T.C. Mümtaz Ankara 1929 “ Kemal Çavuşoğlu T.C. Reşit Ankara 1939 “ Burhan Cavit Apaydın T.C. Rıza Ankara 1932 “ Eren Önat T.C. Mehmet Niyazi İstanbul 1938 “ Saffet Yatağan T.C. Osman Mahir Büyükada 1939 “ Yunus Şişman T.C. İsmail Rize 1941 “ A.Mennan Erşanlı T.C. Mehmet Vakıf Kilis 1941 “ Avni Öztürk T.C. Ömer Ürgüp 1932 “ Reşat Önat T.C. Musa İstanbul 1923 “ ÜYELİK: Madde 6- Dernek üyelikleri Asli ve Fahri üyelik olmak üzere iki çeşittir. a) Asli Üyeler: İlgili kanun ve yönetmeliklere göre Kültür ve Turizm Bakanlığından Belge almış olan her türlü Kültür ve Turizm Yatırım ve İşletmelerinin sahip ve yöneticileri ile 5 yıl süreyle kültür veya turizm belgeli bir işletmede yöneticilik yapmış olan gerçek kişiler. b) Fahri üyeler: Yönetim kurulunca, Dernek faaliyetlerine veya turizme üstün hizmetlerde bulunan kimselere verilen üyelik hakkıdır. Fahri üyeler aidat ödemekle mükellef değildir. Fahri üyelerin Dernek Kurullarına seçme ve seçilme hakları da yoktur. c) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. ÜYELİĞE GİRİŞ Madde 7- Asli üye olmayı arzu edenler, Yönetim Kurulunca, hazırlanmış bir talepnameyi doldurup imzalayarak müracaat ederler. Yönetim Kurulu müracaatları kabul veya reddeder. Müracaatın reddine oy çokluğu ile karar verildiği takdirde, dilerse Yönetim Kurulunun herhangi bir üyesi üyelik müracaatını ilk Genel Kurul toplantısına arz eder. Genel Kurulun kararı kesindir. Üyelik müracaatları en geç bir ay içinde cevaplandırılır. ÜYELİKTEN İSTİFA: Madde 8-Üyelikten ayrılma yazılı müracaatla olur. İstifa eden üye istifa isteği ay dahil olmak üzere işlenmiş olan aidatlarını ödemekle mükelleftir. Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. ÜYELİKTEN İHRAÇ: Madde 9- Herhangi bir üye muaccel hale gelen aidatını 4 ay içerisinde ödemediği takdirde, veya dernek ana tüzüğünün ve dernek yönetim kurulunun kararlarının herhangi birine uymadığı veya dernek ya da Kültür ve Turizmin genel menfaatlerine aykırı hasmane veya zararlı davranışlarda bulunduğu veya kültür veya turizm belgesi cevaben iptal olunduğu takdirde, Yönetim Kurulunun kararıyla üyelikten çıkarılır. Üye dilerse Yönetim Kurulu kararına karşı ilk Genel Kurulda görüşülmesi talebinde bulunabilir. Bu takdirde üyenin Genel Kurula kadar üyelik hak ve görevleri devam eder. DERNEĞİN ORGANLARI: Madde 10- Derneğin Organları Şunlardır, 1- Genel Kurul 2- Yönetim Kurulu 3- Denetim Kurulu’dur. GENEL KURUL: Madde 11- Genel Kurul, derneğe kayıtlı bütün asil üyeler ile varsa şubelerin göndereceği beşer temsilciden teşekkül eder. Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir Nisan ayında yapılır. Olağanüstü Genel Kurul da yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir. GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMA USULÜ: Madde 12- Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılmak hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az, 60 günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılan sebepleri de belirtmek suretiyle, Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden en geç 6 ay içerisinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel Kurul Toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. TOPLANTI YETER SAYISI: Madde 13- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz. GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ: Madde 14- Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 13. maddedeki toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler genel kurul tutanağını düzenlerler ve başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 15- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır. a) Dernek organlarının seçilmesi, b) Olağan ve Olağanüstü Toplantı gündemine konulmak koşuluyla, Tüzük değişikliği için birinci toplantıda üyelerin 2/3’ünün hazır bulunması şarttır. Bu çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda Yönetim ve Denetleme kurulları üye sayısı toplamının iki katı kadar üyenin bulunması zorunludur. Derneğin Tüzüğü toplantıya katılan üyelerin 2/3’nün oyu ile değiştirilebilir. c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi, ç) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, d) Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, e) Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması, f) Amacına ulaşmak için ticari şirketler, yatırım ortaklıkları ve vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari şirketler, yatırım ortaklıkları ve vakıflara katılmak, yardımlaşma dayanışma sandıkları kurmak, şube açmak, federasyon kurmak veya bunlara katılmak, uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki turizm ile ilgili dernek ve kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak. Derneğin gelişmesine ilişkin plan ve programlar ile bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak, ATİD isim ve logosunun önde gelmesi koşulu ile sponsorluk anlaşmaları ve isim kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak. g) Derneğin feshedilmesi, ğ) Mevzuatla belirlenen diğer hususların yerine getirilmesi, h) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak. ÜYELİK AİDATI: Madde 16- Dernek asli üyeleri aylık 1 (bir) TL üyelik aidatı ödemekle yükümlüdürler. Giriş aidatı alınmayacaktır. YÖNETİM KURULU: Madde 17- Genel Kurul tarafından 17 asil 17 yedek üye olmak üzere üç yıl için seçilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu seçildikten sonraki ilk toplantısında aralarında görev taksimi yaparak bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçer. Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter tarafından toplantıya çağrılır. Bir yıl içindeki toplantılarından yarısından fazlasına veya üst üste üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar. YÖNETİM KURURLUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 18- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır. a) Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, b) Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek ve Genel Kurul kararlarını uygulamak, c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, e) Dernek muamelesini idare etmek, f) Genel sekreter ve diğer personeli tayin ve ücretlerini tespit etmek, görev ve yetkilerini tayin etmek, g) Üyelik koşullarını kaybeden veya derneğin gayesinden uzaklaşan üyelerin dernekten çıkarılmasına veya yeni üyeler alınmasına karar vermek. h) Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve Genel Kurula sunulacak çalışma raporunu hazırlamak, YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI: Madde 19- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması halinde mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. DENETİM KURULU: Madde 20- Denetleme Kurulu, üç asil üç yedek üyeden ibarettir. Genel Kurul tarafından seçilir ve iç denetim yapar. Bu kurul ilgili kanun ve yönetmeliklere göre tutulmuş defter ve kayıtları denetler. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kurulu ve toplandığında Genel Kurula sunar. Lüzum gördüğü takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırır. DERNEĞİN GELİRLERİ: Madde 21- a) Aidat, Yıllık aidat b) Bağış ve yardımlar: Dernek, gerek dernek üyelerinden gerekse dernek dışındaki özel ve tüzel kişilerden bağış ve yardım kabul edebilir. c) Dernek mamelekinden elde edilen gelirler. d) Diğer gelirler: Dernek, faaliyetlerini olumlu yönde yürütebilmek için, iştigal konularında kültürel ve sosyal faaliyetlerle gelirler temin edilebilir. ŞUBELERİN AÇILMASI : Madde 22- Dernek Genel Kurul kararıyla gerekli görülen il veya bölgelerde şubeler açabilir. ŞUBELERİN ORGANLARI: Madde 23- Şubelerin organları: 1- Genel Kurul 2- Yönetim Kurulu 3- Denetim Kurulundan ibarettir. 1- GENEL KURUL: Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır. a) Yönetim ve denetim kuralları raporlarının görüşülmesi, Yönetim kurulunun ibrası. b) Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü. c) Dernek organlarının seçimi. d) Genel Kurula temennilerin götürülmesi. e) Genel Kurula gidecek temsilcilerin seçilmesi. f) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. g) Şube Genel Kurulları merkez genel kurulundan en az 2 ay önce yapılır. YÖNETİM KURULU: Madde 24- a) Kuruluş: Şube yönetim kurulları genel kurulca seçilecek 5 asil 5 yedek üyeden teşekkül eder. Yönetim kurul üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurlu seçildikten sonra ilk toplantıda vazife yaparak bir başkan, bir başkan vekili ve bir muhasip üye seçerler. b) Toplantılar: Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulunu başkan veya başkan yardımcısı toplantıya çağırır. Bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına iştirak etmeyen üye istifa etmiş sayılır. c) Görev ve Yetkileri: 1- Dernek şubesini temsil etmek. 2- Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. 3- Şube mamelekini idare etmek. 4- Gerekli personeli istihdam ve lüzumu halinde işlerine son vermek. DENETİM KURULU: Madde 25- Genel Kurulca üç asıl ve üç yedek denetçi seçilir. Görevleri merkez teşkilatının aynıdır. ŞUBELERİN TABİ OLACAĞI HÜKÜMLER: Madde 26- Şube Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında tüzüğün 12. madde hükümleri geçerlidir. Şube genel kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından en az 2 ay önce tamamlamak zorundadırlar. DEFTER VE KAYITLAR Madde 27- Dernek, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur. GELİR VE GİDERLERDE USUL Madde 28 – Dernek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır. Giderler harcama belgesiyle yapılır. Yapılacak harcamalar, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Bu belgenin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkim hükümler saklı kalmak kaydı ile 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi, Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Bağış ve aidat toplayacak kişi, Derneğin Saymanıdır. Sayman için Yönetim Kurulu kararı ile Yetki Belgesi düzenlenir. Sayman dışında kimse makbuz düzenleyemez. Dernek adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunlar karşılığında yardım toplanamaz. MALİ KONULAR: Madde 29- Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Ancak Dernek kasasında Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda para bulundurur. Dernek Genel Kurul Kararı olmadan borçlanma yapamaz. DERNEĞİN FESHİ: Madde 30- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler Tüzüğün 12. Maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 nün oyu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığının tasfiye şekli, genel kurulun kararına bırakılır. Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirleri doğrultusunda yapılır. KOMİTELER: Madde 31- Yönetim Kurulu asli veya ortak üyeler arasından işbu ana tüzükte yazılı hedef ve gayelerin yerine getirilmesine yardımcı olmak ve istişari mahiyette raporlar vermek üzere 3’er kişiden mürekkep komiteler teşkil edebilir. İmkan bulunduğu takdirde komiteler, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı veya vazifelendirilecek üyelerden biri başkanlık eder. Madde 32- İş bu ana tüzükte tasrih edilmeyen diğer hususlar Medeni Kanun ve Dernekler kanunları hükümlerine bağlıdır.

İLETİŞİM

YASAL UYARI

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

© 2016 ATİD (Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği) Tüm Hakları Saklıdır

design by catasarim.com